Get Adobe Flash player

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Wersja do wydruku

Od 1 stycznia 2016 roku będzie realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest  związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.
W naszym powiecie, zostanie utworzonych 6 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem ).
Z racji tego iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł  skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim

Punkty

Nazwa i adres

Dni tygodnia

Godziny

Kto udziela pomocy

Punkt nr I

 

Starostwo Powiatowe

Budynek Starostwa Powiatowego

Bielsko-Biała ul. Piastowska 40

Poniedziałek

9.00-13.00

Adwokat- Damian Piętka

Wtorek

9.00-13.00

Adwokat- Jerzy Kamieniecki

Środa

9.00-13.00

Adwokat- Janusz Gałkowski

Czwartek

13.00-17.00

Adwokat- Małgorzata Brąclik

Piątek

9.00-13.00

Adwokat- Robert Szafron

Punkt nr II

Gmina Czechowice-Dziedzice

Budynek Przychodni w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Nad Białką 1B.

Poniedziałek

14.00-18.00

Radca prawny- Paweł Kumor

Wtorek

9.00-13.00

Radca prawny- Dariusz Pasieka

Środa

9.00-13.00

Radca prawny- Agnieszka Nowakowska- Długosz

Czwartek

14.00-18.00

Radca prawny- Tomasz Tlałka

Piątek

9.00-13.00

Radca prawny- Magdalena Maria Kubica

Punkt nr III

Gmina Bestwina

Urząd Gminy Bestwina,

ul. Krakowska 111.

Poniedziałek

9.00-13.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Środa

11.30-15.30

Gmina Wilamowice

Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego,

Wilamowice ul. Paderewskiego 3.

Wtorek

9.00-13.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

14.00-18.00

Punkt nr IV

Gmina Porąbka

Urząd Gminy w Porąbce

ul. Krakowska 3.

Poniedziałek

9.00-12.00

Adwokat- Mateusz Stanisławek

Wtorek

14.00-17.00

Adwokat- Katarzyna Orszulak- Piętka

Środa

9.00-13.00

Adwokat- Filip Zaporowski

Gmina Kozy

Urząd Gminy Kozy

ul. Krakowska 4.

Poniedziałek

13.30-15.30

Radca prawny- Stanisław Matyja

Wtorek

13.00 -17.00

Radca prawny- Agnieszka Nowakowska- Długosz

Czwartek

11.30-15.30

Radca prawny- Dariusz Pasieka

Punkt nr V

Gmina Szczyrk

Urząd Gminy Szczyrk

ul. Beskidzka 4.

Poniedziałek

11.30-15.30

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Gmina Buczkowice

Urząd Gminy Buczkowice

ul. Lipowska 730.

Wtorek

12.00-16.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Czwartek

9.00-13.00

Gmina Wilkowice

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k.

Środa

9.00-13.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Piątek

14.00-18.00

Punkt nr VI

Gmina Jasienica

Urząd Gminy Jasienica

Jasienica 845.

 

Poniedziałek

11.00-15.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Gmina Jaworze

Budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu

ul. Szkolna 97.

Wtorek

16.00-20.00

Organizacja pozarządowa

Radca Prawny- Agnieszka Kupiłaś- Sayed,

Radca prawny- Marek Kliś,

Radca Prawny- Leszek Krupa

Radca prawny- Piotr Bożek

Aplikant radcowski- Jakub Baron

Aplikant radcowski- Anna Marek

Środa

9.00-13.00

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika