Get Adobe Flash player

Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Nasze Przedszkolaki”

Wersja do wydruku

W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Starej Wsi oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach - wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi dobiega końca realizacja (termin zakończenia - czerwiec 2015 r.) 2 - letniego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.1. pod nazwą „Nasze Przedszkolaki”.

W trakcie trwania projektu dla dzieci uczęszczających do obu placówek zorganizowane zostały w roku szkolnym 2013/2014 zajęcia gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego i logopedii natomiast od września 2014 r. dodatkowe zajęcia teatralne z elementami plastyki, ceramiczne oraz zajęcia pierwszej pomocy.
W trakcie realizacji projektu na przedmiotowe zajęcia przeznaczonych zostanie łącznie 1704 godzin dydaktycznych.
Ze środków projektu sfinansowane zostało nie tylko wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ale również zakupione zostało kompletne wyposażenie dla jednego oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, laptopy, telewizor, dywany oraz pomoce dydaktyczne i urządzenia do prowadzenia poszczególnych zajęć np. plansze, tablice informacyjne, zestawy do gimnastyki korekcyjnej i logopedii, materiały do zajęć ceramicznych i teatralnych z elementami plastyki.
Przygotowana przez placówki oferta zajęć dodatkowych dostosowana została do potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań  rodziców i cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska lokalnego.
Dla przykładu w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dla 7 grup a objętych jest nimi 98 dzieci tj. 100% dzieci uczęszczających do placówki.
O zadowoleniu dzieci i rodziców z prowadzonych zajęć świadczy nie tylko frekwencja na zajęciach ale także liczny udział rodziców w organizowanych przez osoby je prowadzące tzw. „zajęciach otwartych” oraz ich indywidualne konsultacje szczególnie z logopedą i osobą prowadzącą gimnastykę korekcyjną odnośnie potrzeb dziecka, ewentualnych wad i postępów.
Jestem przekonana, że przygotowane i prowadzone zajęcia nie tylko spełniły oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców ale także w istotny sposób wzbogaciły i uatrakcyjniły ofertę edukacyjną placówek biorących udział w projekcie.
Pragnę również podkreślić, iż prawidłowa i sprawna realizacja projektu nie byłaby w pełni możliwa bez zaangażowania, pomocy i wysiłku Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi Pani mgr Genowefy Lisewskiej, Wicedyrektora Zespołu Pani mgr Doroty Ćwiertnia oraz kompetentnych i fachowych nauczycieli i osób prowadzących zajęcia dla dzieci.
Pełna natomiast ocena efektywności projektu i osiągniętych rezultatów oraz jego ostateczne podsumowanie będzie możliwe po jego zakończeniu w czerwcu 2015 r.
W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiam zdjęcia z zajęć dodatkowych organizowanych w obu  placówkach.

Kierownik Projektu
Renata Małecka-Stekla

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika