Get Adobe Flash player

Integracja w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży Gminy Wilamowice

Wersja do wydruku

W dniu 28 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce wykład na temat „Integracja w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży”, wygłoszony przez mgr Urszulę Grzywę – pedagoga specjalnego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. S.Staszica w Brzeszczach, od 16 lat zajmującego się procesem integracji w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

Na wykład przybyli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkoli Gminy Wilamowice, rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci zdrowych. Gościliśmy także radną Rady Miejskiej Wilamowic Panią Małgorzatę Dynarowską, Kierownika Filii w Bielsku-Białej PPP Panią Agatę Niemczyk oraz pedagoga Panią Monikę Rzeszutko i psychologa Panią Katarzynę Skupień z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach- Dziedzicach, nauczycielki z Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Czechowicach-Dziedzicach i Oświęcimiu oraz Panią Teresę Nycz – oligofrenopedagoga ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Brzeszczach.
Treść wykładu oraz prezentacja multimedialna były bardzo interesujące, bogate w treść, podchodzące do tematu z różnorakich punktów widzenia, dowodzące ogromnej wiedzy i doświadczeniu Pani Urszuli Grzywy. Podkreślone zostały korzyści i wartości, które płyną z integracji, współpracy i stwarzania warunków do edukacji, do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia. Wskazano na potrzebę ścisłej współpracy między szkołą a domem, między nauczycielami i rodzicami, a także między nauczycielami. Wypowiedzi uczestników wykładu świadczą o wielkim zainteresowaniu zagadnieniem integracji, zrozumieniu problemu, wielkiej trosce o wszechstronne rozwijanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego Gminy Wilamowice. Na zakończenie konferencji zaplanowano następne działania związane z wdrażaniem procesu integracji w nauczanie i wychowanie w naszej gminie. I tak w dniu 12 listopada 2014r. godzina 16.00 zapraszamy na spotkanie warsztatowe prowadzone przez Panią Urszulę Grzywę i Panią Teresę Nycz z nauczycielami pragnącymi zgłębić wiedzę i wejść w skład zespołu ds. integracji.
Tematem warsztatów będzie: „Integracja oczami nauczyciela”. Powołamy wtedy zespół ds. integracji. Natomiast 10 grudnia 2014r. godzina 16.00 odbędzie się wizyta studyjna w w działającej szesnasty rok szkole integracyjnej, gdzie zespół ds. integracji zobaczy na żywo pracę klasy integracyjnej w szkole podstawowej.
Od stycznia 2015r. podejmiemy następne działania, o których poinformujemy niebawem.

Zgodnie z myślą przewodnią Forum Inicjatyw Oświatowych, które odbyło się przed laty w Warszawie w gmachu Sejmu R.P. „Szkoły integracyjne są lepsze dla wszystkich uczniów”.  Włączanie uczniów niepełnosprawnych w nauczanie w szkołach masowych jest niezbędne ze względu na perspektywę integracji europejskiej oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wymaga ona bowiem szczególnego uwzględniania interesów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie. Niepełnosprawność jest poważnym problemem społecznym, gdyż 12 % społeczeństwa to osoby niepełnosprawne, ponad 40% tych osób żyje na wsi i w małych miasteczkach (zazwyczaj bez rehabilitacji). Integracja powinna być procesem realizowanym zgodnie z decyzją rodziców i preferencjami lokalnego środowiska oraz w oparciu o różne wzory odpowiadające lokalnym możliwościom i potrzebom. Wzory te to przede wszystkim istniejąca obecnie "integracja ukryta" – obecność uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych, która wymaga wsparcia systemowego, ale także klasy integracyjne, kluby integracyjne, przyszkolne ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjne, wspólne zajęcia uczniów szkół masowych z uczniami szkół specjalnych i inne.

 

Bożena Sobocińska (kierownik ZOSIP)

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika