Get Adobe Flash player

JARMARK WIELKANOCNY - 24 marca 2024 roku (niedziela Palmowa)

Wersja do wydruku

428139427_763579302473772_4187992102581837738_n.jpg

regulamin jarmarku wielkanocnego.pdf

Jarmark Wielkanocny w Wilamowicach. KARTA ZGŁOSZENIOWA.pdf

 

Regulamin Jarmarku Wielkanocnego w Wilamowicach
Niedziela Palmowa – 24.03.2024 r.

§1

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Uczestników Jarmarku Wielkanocnego organizowanego w dniu 24.03.2024r. roku przez: Gminę Wilamowice oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach jako partner wydarzenia.

§2

Jarmark Wielkanocny organizowany jest w godzinach: 9:00 - 18:00 w dniu 24.03.2024 r. na Rynku w Wilamowicach.

§3

1. Każdy wystawca, który jest zainteresowany wzięciem udzialu w Jarmarku powinien przesłać do Organizatora poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszeniową do 8 marca 2024 r. na adres: mgok@wilamowice.pl, lub dostarczyć osobiście do siedziby współorganizatora:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
ul. Staszica 2
Wilamowice 43-330
Sekretariat
2. Karta Zgłoszeniowa wraz z Regulaminem są dostępne na stronie internetowej organizatora i współorganizatora:
www.mgok.wilamowice.pl
www.gminawilamowice.pl
3. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Jarmarku Wielkanocnego w Wilamowicach.
4. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest deklaracją wystawcy do wzięcia udziału w Jarmarku.
O przyjęciu wystawcy, przedsiębiorcy (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) do udziału w Jarmarku decyduje Organizator/Współorganizator, biorąc pod uwagę oferowane produkty do sprzedaży, które powinny być zgodne z charakterem i celem imprezy.
5.Przyjęcie wystawcy do udziału w Jarmarku potwierdzone będzie przez Organizatora/Współorganizatora, poprzez wysłanie wiadomości do wystawcy na adres e-mail, podany na karcie zgłoszenia do dnia 11.03.2024r. Wystawca zostaje wpisany do listy wystawców, co jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia i udziale wystawcy w Jarmarku (ilość miejsc stanowisk jest ograniczona).
6.W trakcie Jarmarku Wielkanocnego preferowana jest sprzedaż produktów o charakterze świąt wielkanocnych takich jak:
ceramika artystyczna i użytkowa (wazy, kubki, dzbany itp.), tkaniny ozdobne, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, dekoracje wielkanocne np. pisanki ozdobione różnymi technikami (malowane, zdobione wstążkami, decoupage), wielkanocne stroiki i wianki, zające, kurczaki, koguty z drewna, ceramiki lub innych materiałów, artykuły spożywcze (wielkanocne ciasta, babki, mazurki, makowce, wędliny, sery, słodycze, chleby), gastronomia.

§4

1. Działalność handlowa Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w ramach posiadanego Stoiska Handlowego w godzinach wskazanych w §2, a rodzaj oferowanych produktów musi być zgodny ze wskazanym na Karcie Zgłoszeniowej.
2.Wybór lokalizacji stoiska handlowego leży po stronie Organizatora /Współorganizatora.
3. Organizator/Współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmiany lokalizacji, rodzaju i wielkości stoiska handlowego przyznanego Uczestnikowi.
4. Organizator nie zapewnia namiotów wystawienniczych, ani dostępu do prądu.
5. Uczestnik może reklamować swoją działalność oraz produkty w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
6. Stoisko handlowe zostanie przekazane Uczestnikowi o godz. 7:00 w dzień Jarmarku zgodnie z harmonogramem wskazanym w §2 i podpisaniu protokołu przyjęcia stanowiska.
7. Odbiór stoisk handlowych przez organizatorów nastąpi w godz. 18:00 - 18:30.
8. Uczestnik zobowiązany jest przekazać stoisko handlowe w takim stanie, w jakim zostało mu przekazane przez Organizatora. Stoisko handlowe powinno być uprzątnięte (śmieci wyrzucone) i oczyszczone z naniesionych dekoracji.
9. Zaopatrzenie Stoisk może odbywać się wyłącznie poza godzinami Jarmarku.
10. Wszelkie zauważone uszkodzenia stoisk handlowych lub też włamania do nich powinny być niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi przez Uczestnika.

§5

Uczestnikowi zabrania się:
• Prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
• Używania otwartego ognia.

§6

Wszelkie kwestie natury fomalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów np. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki itp. leżą wyłącznie po stronie Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik powinien ubezpieczyć swoją działalność w tym posiadane mienie we własnym zakresie i na swój koszt.

§7

Osobami wskazanymi do kontaktu w kwestiach organizacyjnych są:
• w imieniu Organizatora - Magdalena Chrobak

§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• produkty przechowywane na Stoisku handlowym,
• eksponaty wystawione na stoisku,
• za uszkodzenia powstałe na osobie (a także osobach współpracujących) lub mieniu Uczestnika przed, po i w trakcie trwania Jarmarku Wielkanocnego w Wilamowicach,
• za szkody powstałe na osobie (a także osobach współpracujących) lub mieniu Uczestnika spowodowane kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi takimi jak wichura, deszcze, ogień, eksplozje, zalanie wodą, a także szkody wynikłe z przerwy w dostawie prądu.

§9

1. Celem zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Wielkanocnego, Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych Organizatora/ Współorganizatora Jarmarku.
2. Podczas trwania Jarmarku Wielkanocnego w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator/Współorganizator Jarmarku.

§10

1. Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Bielsku-Białej.

 

 

Jarmark Wielkanocny w Wilamowicach. KARTA ZGŁOSZENIOWAdocx_page-0001.jpg

regulamin jarmarku wielkanocnego_page-0001_0.jpg

regulamin jarmarku wielkanocnego_page-0002_1.jpg

regulamin jarmarku wielkanocnego_page-0003.jpg

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika