Get Adobe Flash player

Już niedługo zaprezentowana zostanie nowa publikacja Towarzystwa Miłośników Dankowic "Dankowice – przeszłość i teraźniejszość. Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza"

Wersja do wydruku

W listopadzie 2000 roku w ramach parafialnych obchodów drugiego milenium chrześcijaństwa przy współpracy z ówczesnym księdzem proboszczem Janem Figurą zorganizowano okolicznościową wystawę pod tytułem „Między dawnymi a nowymi laty”. Na wystawie tej zaprezentowano dorobek wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych Dankowic, na przestrzeni wieków, wykorzystując zachowane dokumenty i eksponaty w archiwach: parafii, stowarzyszeń i prywatnych domach. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dankowic, ale również sąsiednich miejscowości od Oświęcimia po Czechowice Dziedzice i Bielsko-Białą.

Na spotkaniu podsumowującym tę wystawę postanowiono powołać do życia stowarzyszenie, które podjęłoby się działań mających na celu zachowanie dla następnych pokoleń istniejących jeszcze materialnych zasobów historycznych, zanikających zwyczajów i tradycji typowych dla Dankowic i okolicznych miejscowości.     

W 2015 roku Towarzystwo Miłośników Dankowic obchodziło 15 rocznicę powstania. Z tej okazji postanowiono zorganizować konferencję popularno-naukową pt. „Dankowic, przeszłość i teraźniejszość”. Konferencja ta odbyła się 10 grudnia 2016 r. i wygłoszono na niej 16 stających na wysokim poziomie merytorycznym referatów, odnoszących się do różnych aspektów przeszłości i teraźniejszości tej miejscowości. Przedstawili je specjaliści z Katowic i Krakowa oraz miejscowi nauczyciele i działacze kultury, do których zwrócono się z prośbą o przygotowanie wystąpień, nawiązujących bezpośrednio do bliższej i dalszej historii tej miejscowości.

Konferencja stała się okazją na spojrzenie na Dankowice i dzieje tej miejscowości w perspektywie trzech przynajmniej wymiarów: odkrywania, przypominania, uświadamiania tego, co tu było i minęło, bądź, co przemija. Spotkanie to wyzwoliło emocje, skłaniało do wspomnień, co znalazło oddźwięk we wspomnianej już żywej, emocjonalnej dyskusji, w której brali udział mieszkańcy, uczestniczący w tym spotkaniu, przypominając dawne tradycje i zwyczaje. Było to spotkanie potrzebne, pobudzające do refleksji, które dzięki publikacji wygłoszonych wówczas referatów pozostanie trwałym śladem dla przyszłych pokoleń. Podczas tej dyskusji podsumowującej konferencję wystąpiono z wnioskiem, aby wygłoszone referaty, z uwagi na ich niewątpliwie wysoką wartość historyczno-poznawczą, zostały opublikowane. Wyrażono też nadzieję, że poruszone zagadnienia wzbudzą dodatkowe zainteresowanie historią Dankowic i regionu innych uczestników konferencji. I tak też się też stało. 

TMD wystąpiło z wnioskiem do LGD Ziemia Bielska. Spełniając założenia ogłoszonego naboru przez Lokalną Grupę Działania uzyskaliśmy środki na sfinansowanie tego projektu. LGD przyznała Towarzystwu Miłośników Dankowic grant na realizację zadania pt. Promocja LGD Ziemi Bielskiej poprzez publikację zebranych materiałów o wsi Dankowice z pogranicza śląsko – małopolskiego pt. „Dankowice, przeszłość i teraźniejszość. Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska, objęte umową o przyznaniu pomocy nr 00832-6935-UM1221376/19 zawartą dnia 26.11.2019 r. pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Śląskiego.

W dniu 13 marca 2021 roku odbędzie się spotkanie promocyjne tego wydania w ramach obchodów 20-lecia powołania dożycia Towarzystwa Miłośników Dankowic.

W związku z panującą epidemią spotkanie nie będzie organizowane w formule otwartej. Zaprezentowaną książkę będzie można nabyć indywidualnie u prezesa TMD.

Prezes TMD Kazimierz Kamiński

 

Dankowice – przeszłość i teraźniejszość
Przyczynki do monografii Dankowic jako typowej wsi pogranicza

Praca zbiorowa pod redakcją
Antoniego Barciaka i Kazimierza Kamińskiego

 

Dankowice 2020

Towarzystwo Miłośników Dankowic

Recenzenci
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, ks. prof. dr hab. Jan Kalniuk

Redakcja
Marcin Grabski – MESEM

Korekta
Zofia Bierońska, Anna Kamińska

Projekt okładki i skład tekstow
Kazimierz Kamiński

Zdjęcie na okładce
Bogusław Strempel

Projekt typograficzny, łamanie i druk
Ireneusz Olsza – STUDIO NOA
www.dtp.studio-noa.pl

Copyright c 2020 by
Towarzystwo Miłośnikow Dankowic
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-954340-0-6

Wydawca
Towarzystwo Miłośnikow Dankowic

Sfinansowano ze środkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014–2020, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, projektu grantowego „Promowana Ziemia Bielska” Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska.

Nakład: 750 egz.

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika