Get Adobe Flash player

„MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DANKOWICACH” - POWTÓRNE ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Wersja do wydruku

„MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DANKOWICACH” - ZAPYTANIE OFERTOWE DO PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ ZADANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przystępuje do realizacji zadania: "Montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach" w związku z czym kieruje do podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do realizacji zapytanie ofertowe:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2022 r do godz. 10:00 w siedzibie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach
ul. Staszica 2
43–330 Wilamowice

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić oznaczenie:

„Oferta na montaż obiektów małej architektury poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dankowicach”.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w zapytaniu ofertowym, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2022 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:15.

Kompletna oferta obejmuje wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o braku powiazań osobowych lub kapitałowych.

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Szymon Klimczak – tel. 33 8129 445
Termin realizacji zamówienia: 9 września 2022 r
Gwarancja: 60 miesięcy
Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie,
  4. Załącznik nr 3 – projekt budowlany,
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
  6. Załącznik nr 5 – wzór umowy

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 " Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze " z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika