Get Adobe Flash player

POKL - Rozwój Edukacji Gimnazjalnej Gminy Wilamowice - Podsumowanie

Wersja do wydruku

W okresie 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. w gimnazjach gminy Wilamowice realizowany był projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Budżet projektu opiewał na kwotę 96 480,00 zł. z czego 85% czyli kwotę 82 008,00 zł. gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% czyli kwotę 14 472,00 zł. sfinansowała z dochodów własnych budżetu.

Projekt realizowano w trzech gimnazjach, poprzez prowadzenie 16 rodzajów zajęć: wyrównawczych, rozwojowych i zawodoznawczych dla 189 uczniów. Przeprowadzono łącznie 870 godzin zajęć, które w sposób ciekawy, nowatorski i efektywny przeprowadzili nauczyciele zatrudnieni na co dzień w naszych gimnazjach. W realizację zaangażowanych było 20 nauczycieli, 3 dyrektorów oraz 2 pracowników administracji. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również warsztaty dla nauczycieli na temat „Równość szans (płci) w edukacji”.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie i sprzęt potrzebny do realizacji projektu na łączną kwotę przekraczającą 20 tys. zł.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu podniosła jakość pracy szkół, wzbogaciła ofertę edukacyjną gimnazjów, zapobiegła w sposób znaczący niepowodzeniom szkolnym, pomogła w dokonaniu trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia,  zgodnego z predyspozycjami psychicznymi, intelektualnymi i fizycznymi, rozwinęła zainteresowania i pasje uczniów, a także wsparła uczniów w przygotowaniach do egzaminów gimnazjalnych, których wyniki są wyższe w tym roku niż średnia krajowa.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik oraz Radzie Miejskiej w Wilamowicach, dzięki którym projekt mogliśmy napisać i realizować, Pani Bernadecie Markiel, Pani Dorocie Foltan, Marioli Dylewskiej-Mitoraj, Maciejowi Żarskiemu i Barbarze Mynarskiej, którzy tworzyli aktywne i twórcze BIURO PROJEKTU, a także wszystkim nauczycielom za ciekawe programy i systematyczną pracę z uczniami, która w sposób znaczący wpłynęła na ich rozwój. Podziękowania kieruję także do uczestników czyli beneficjentów naszego projektu – uczniów gimnazjów - za zainteresowanie i aktywne uczestniczenie w zajęciach oraz rodziców za wyrażenie zgody na udział ich dzieci w zajęciach. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym także będziemy mieli możliwość realizacji kolejnych projektów w sp, g i pp.

Bożena Sobocińska – kierownik projektu

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika