Get Adobe Flash player

Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. „Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie”

Wersja do wydruku

Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. „Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie” dofinansowany został  w ramach  projektu grantowego pn. Promowana Ziemia Bielska wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska.

W ramach zadania możliwe będzie wydanie publikacji pt. „Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie”, która promować będzie bogate dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe obszaru Ziemi Bielskiej.

Zadanie jest zgodne z celami projektu grantowego tj. celem głównym C2. Zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską, celem szczegółowym C2.3 Wysoki poziom aktywności społeczności lokalnych na rzecz zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego i przedsięwzięciem P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo niematerialne.

Całkowita wartość projektu  - 22 230,00 PLN
Dofinansowanie - 20 000,00 PLN
Wkład własny - 2 230,00 PLN
Okres realizacji: styczeń - marzec 2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika