Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z zebrania mieszkańców Wilamowic, które odbyło się w dniu 8 marca 2020 roku

Wersja do wydruku

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Nycz. Przywitał przybyłych na zebranie: Pana Stanisława Gawlika, Z-cę Burmistrza, Panią Mariolę Mitoraj-Dylewską, Dyrektor Zespołu Szkół w Wilamowicach, Panią Elżbietę Maciejczyk, Wicedyrektor  Zespołu Szkół w Wilamowicach ds. przedszkola, Panią Justynę Majerską-Sznajder, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wilamowice, ks. kan. Eugeniusza Nycza, radnych Rady Miejskiej, członków Zarządu Osiedla, a także pozostałych mieszkańców, przybyłych na zebranie.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Marian Rozner, a protokolantem Pani Dorota Seliga. Wybrano jedną komisję, łączącą zadania zarówno komisji skrutacyjnej, jak i komisji uchwał i wniosków. W skład komisji weszli:
- Pan Józef Sznajder - przewodniczący,
- Pan Dariusz Taratuta - członek,
- Pan Tomasz Zejma - członek.

Następnie Przewodniczący Pan Stanisław Nycz przedstawił sprawozdanie z prac wykonanych w 2019 roku.
Wykonano nakładki asfaltowe na łączniku od ul. Konopnickiej do ul. Rynek oraz na części placu targowego na obiekcie LKS „Wilamowiczanka”. Łączny koszt obu robót wyniósł 96 198,30 zł brutto. Wykonano również nakładkę asfaltową na ul. Zacisznej o długości 500 mb, której koszt został pokryty w ramach inwestycji - budowa kanalizacji w tym rejonie. Przebudowano ul. Kęcką od ronda w kierunku ul. Jana Pawła II w Hecznarowicach - koszt to 2 450 072,90 zł, a środki pochodziły z budżetu państwa.

Wyżwirowano:
- odnogę ul. Stawowej (Państwo Ożga) + korytowanie z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża - 150 mb x 3 mb = 450 m2 na kwotę 17 930,00 zł brutto,
- ul. Latosińskiego (odnoga przy posesji Państwa Mika) wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża 60 mb x 3 mb = 180 m2 na kwotę 7 173,00 zł brutto.

Wyrównanie profilu istniejącej podbudowy destruktem:
- odnoga ul. Jana III Sobieskiego do numeru 50a - 70 mb x 3 mb = 210 m2
- ul. Jana Pawła II do numeru 14 - 110 mb x 3 mb = 330 m2
- odnoga ul. Paderewskiego (posesja Państwa Chmielniak) - 115 mb x 3 mb = 345 m2
- ul. Kazimierza Danka od strony ul. Ogrodowej - 80 mb x 3 mb = 240 m2

Łatanie dziur destruktem: ul. Słoneczna, ul. Biesika, ul. Spacerowa, odnoga ul. Pułaskiego (do kowala), ul. Kalwaryjska - pobocza, ul. Reymonta, ul. Osiedlowa przy numerach 5, 6 i 7, odnoga ul. Granicznej (Państwo Sadłos). Łączny koszt w/w prac wyniósł 52 744,87 zł brutto.

Wykonano następujące odwodnienia:
- ul. Graniczna: wykonano ściankę czołową na rowie obok posesji Państwa Mleczko oraz przebudowano przepust na rowie Leżaj obok posesji Państwa Czesak,
- ul. Ogrodowa - ułożenie betonowych elementów ściekowych - 67 mb,
- ul. 1 Maja - czyszczenie korytek ściekowych - 85 mb, uszczelnienie rur i roboty koparką,
- ul. Popiełuszki - wykonanie ścieku linowego o długości 5 mb, wykonanie studzienki z osadnikiem,
- ul. Kościuszki - ułożenie elementów ściekowych o długości 17,5 mb oraz ułożenie kostki brukowej o powierzchni 5 m2,
- ul. Solskiego - ułożenie betonowych elementów ściekowych, budowa studni rewizyjnej, uzupełnienie pobocza kruszywem - 1 m3,
- ul. Stawowa - wykonano jedną studzienkę ściekową z osadnikiem,
- ul. Latosińskiego - ułożenie ażurów o powierzchni 8 m2,
- rejon ul. Kościuszki - uszczelnienie rurociągu biegnącego w kierunku ul. Piłsudskiego za posesją Pani Zofii Sznajder,
- zarurowanie rowu obok posesji Pana Jana Biby na ul. Mickiewicza. Łączny koszt wykonania odwodnień to 36 691,52 zł brutto.- 182 m2 na kwotę 16 858,54 zł brutto.

Wykonano remont pobocza przy ul. Pułaskiego - 34 940,55 zł brutto, zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych przekazywanych przez Powiat w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w granicach miasta Wilamowice. Wykupiono grunt pod plac zabaw w rejonie obiektu LKS „Wilamowiczanka” - 48 000,00 zł. Dokumentacja placu zabaw - 8 000,00 zł brutto. Usunięto awarię na rurociągu „Wilamówka” - 70 mb na kwotę 70 110,00 zł brutto.

Oświetlenie:
- wykonanie oświetlenia świątecznego na terenie rynku w Wilamowicach,
- wykonanie remontu oświetlenia ulicznego przy LKS „Wilamowiczanka”,
- ul. 1 Maja i ul. Towarowa - 4 punkty,
- ul. Ogrodowa - 2 punkty.
Łączny koszt wyniósł 57 637,30 zł brutto.

Przewodniczący podziękował za współpracę Panom Burmistrzom, organizacjom, radnym Rady Miejskiej i członkom Zarządu Osiedla. Następnie Pan Stanisław Gawlik - Zastępca Burmistrza przedstawił sprawozdanie z działalności Gminy za rok 2019. Po wysłuchaniu jego wystąpienia odbyło się głosowanie w sprawie udzielnie absolutorium Zarządowi Osiedla za rok 2019. W głosowaniu wzięło udział 68 osób, za udzieleniem absolutorium głosowało 67 osób, nikt nie opowiedział się przeciw, a wstrzymała się jedna osoba.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat budowy pomnika upamiętniającego ofiary poległe na frontach I i II wojny światowej. W pierwszej kolejności głos zabrał przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Stanisław Nycz. Ksiądz kanonik Eugeniusz Nycz w imieniu swoim oraz nieobecnego na zebraniu księdza Sławomira Roznera wnioskował o budowę takiego pomnika. Następnie Pani Justyna Majerska-Sznajder podała wniosek o powołanie komitetu budowy pomnika upamiętniającego ofiary wojen. Pan Bogusław Gąszcz wnioskował, aby powstała tablica upamiętniająca wszystkie ofiary wojen oraz restrykcji. Wniosek ten poparli również Panowie Alfred Zejma i Kazimierz Biba.

W dalszej kolejności Komisja Uchwał i Wniosków wraz wnioskodawcami udała się pisać wniosek, natomiast mieszkańcy zgłaszali swoje postulaty:
- Pan Józef Foks - przebudowa ul. Pułaskiego - brak poboczy,
- Pan Jacek Tetłak - modernizacja parku przed szkołą, w celu usprawnienia ruchu,
- Pani Stanisława Gąsiorek - gospodarka odpadami,
- Pan Marek Mleczko - przebudowa ul. Zielonej,
- Pan Kazimierz Bartosz - budowa studzienki przy posesji do niego należącej,
- Pan Alfred Zejma - poprawa dojazdu dzieci do szkoły,
- Pan Piotr Sznajder - brak nawierzchni na ul. Staneckiej,
- Pan Zdzisław Norymberczyk - wysłanie służb porządkowych na posesję Pana Józefa Foksa oraz wnioskowanie o poszerzenie odcinka ul. Kosmonautów od ul. Bilczewskiego do pierwszego zakrętu, obok posesji Państwa Karcz,
- Pan Józef Foks - podjęcie tematu o 23 budynkach, które nie są podpięte do kanalizacji,
- Pan Kazimierz Biba - nakreślenie problemu wyjeżdżających ciągników spółdzielni z pól na ul. Mickiewicza,
- Pan Józef Janosz - jako reprezentant 29 mieszkańców ul. Andersa złożył wniosek o wybudowanie oświetlenia na tej ulicy od posesji przy numerze 26 do posesji przy numerze 14a.

Komisja Uchwał i Wniosków i wnioskodawcy sformułowali treść uchwały w brzmieniu:

Zebranie Miejskie Miasta Wilamowice, zgromadzone w dniu 8.03.2020 roku wyraża wolę upamiętnienia ofiar z Wilamowic poległych na frontach I i II Wojny Światowej i ofiar obozów koncentracyjnych i komunistycznych, wywózek na Ural w postaci tablicy z imionami i nazwiskami, zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach i zobowiązuje Zarząd Osiedla do podjęcia w/w inicjatywy i jej realizacji do listopada 2021 roku, we współpracy ze społecznym komitetem budowy pomnika.

Przewodniczący zebrania Pan Marian Rozner poddał projekt uchwały pod głosowanie, za uchwałą głosowało 68 osób, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu Osiedla przedstawił plan pracy, dotyczący żwirowania, asfaltowania, oświetlenia i odwodnienia ulic na 2020 rok i lata następne. Na zakończenie Przewodniczący Pan Stanisław Nycz podziękował za udział w zebraniu. Zebranie zostało zakończone miłym akcentem - Przewodniczący, Burmistrz i Radny z okazji dnia kobiet wręczyli wszystkim obecnym na zebraniu paniom kwiaty.

Sprawozdanie na podstawie protokołu z zebrania zostało opracowane przez Przewodniczącego Stanisława Nycza.

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika