Get Adobe Flash player

Statut

Wersja do wydruku

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XX/132/92 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22.IV.1992r

wraz ze zmianami wprowadzonymi z Uchwałą Nr XVI/126/00 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 06.07.2000r oraz Uchwałą Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

STATUT

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W WILAMOWICACH

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach, zwany dalejOśrodkiem Kulturyjest komunalną instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miasto Wilamowice.
 3. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i podlega wpisaniu do rejestru instytucji Kultury prowadzanego przez organizatora - Gminę Wilamowice.

 

§ 2

Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością miasto Wilamowice oraz sołectwa: Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Zasole Bielańskie.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cel działalności i podstawowe zadania Ośrodka Kultury

 

§ 3.

 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru.
 5. Rozpoznawanie,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
 7. Współpraca z bibliotekami w zakresie alkoholowych i chemicznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowej oświaty w tematach uzależnień.
 8. Działania na rzecz ochrony zachowania, kultywowania oraz promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Wilamowice.

§ 4

 1. Zadania wymienione w § 3 statutu Ośrodek Kultury zrealizuje poprzez:

 • organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,

 • różnorodne formy edukacji kulturalnej,

 • organizowanie imprez kulturalnych,

 • organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych,

 • opiekę merytoryczną i finansową nad amatorskim ruchem artystycznym.

 

§ 5

 1. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej prowadzić następujące formy działalności:

 • organizacja spektakli, koncertów, odczytów, wypożyczanie książek i kaset, sprzętu oraz dzieł sztuki,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki tańca,

 • organizacje zajęć rekreacyjnych i sportowych,

 • organizacja imprez turystycznych i wypoczynkowych,

 • świadczenie usług poligraficznych, doradczych, fotograficznych, plastycznych, filmowych oraz innych wynikających z celu działania instytucji,

 • realizacja imprez zleconych,

 • tworzenie zespołów zainteresowań oraz amatorskiego ruchu artystycznego i sprawowanie nad nimi opieki merytorycznej lub finansowej,

 • tworzenie i organizacja gminnych placówek upowszechniania kultury,

 • wynajem pomieszczeń oraz urządzeń i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Ośrodka Kul tury,

 • prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organa zarządzające oraz organizacja Ośrodka Kultury

 

§ 6

 1. Organem powołującym, dzielącym lub likwidującym Ośrodek Kultury jest Rada Miejska w Wilamowicach.
 2. Na czele Ośrodka Kultury stoi dyrektor.
 3. Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje oraz odwołuje Zarząd Gminy Wilamowice.
 4. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:
 • reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz,
 • odpowiedzialność za prawidłową realizację statutowych zadań Ośrodka Kultury,
 • przygotowywanie planu i programu działalności Ośrodka Kultury, jego realizacja,
 • planowanie i realizacja gospodarki finansowej Ośrodka Kultury,
 • wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy.

 

§ 7

 1. Na wniosek organizatora przy Ośrodku Kultury może powstać Społeczna. Rada Programowa Ośrodka Kul tury.
 2. Zasady powoływania Społecznej Rady Ośrodka Kultury oraz zakres jej działalności określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Gminy w Wilamowicach.

 

§ 8.

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury, jej zadania oraz zasady i tryb tworzenia określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury nadany przez dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i twórczych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarki finansowej Ośrodka Kultury

 

§ 9.

 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez organizatora oraz dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 3. Plan działalności Ośrodka Kultury zawiera w miarę potrzeb:

 • plan usług,

 • plan przychodów i kosztów,

 • plan remontów i konserwacji środków trwałych,

 • plan inwestycji i dotacji celowych.

 1. Ośrodek Kultury wspiera finansowo działalność kulturalną prowadzoną poza swoją siedzibą poprzez dotacje celowe, finansowanie utrzymania obiektów oraz finansowanie wynagrodzeń.

 2. Wymienione w pkt. 4 § 5 zadania ujęte w planie finansowym Ośrodka Kultury i realizowane ze środków organizatora.

 

§ 10.

 1. Przychodami Ośrodka Kultury wpływy z prowadzonej działalności, dotacje budżetowe organizatora oraz środki uzyskane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka Kultury ustala Rada Miejska Wilamowice.

 

§ 11.

 1. Organizator może dokonać likwidacji, podziału Ośrodka Kultury oraz połączenia z inną instytucją zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu działalności kulturalnej.

 

§ 12.

Zmiany w statucie Ośrodka Kultury mogą być dokonane na mocy decyzji Rady Miejskiej w Wilamowicach na wniosek organizatora lub dyrektora instytucji.

 

§ 13

Ośrodek Kultury używa pieczątki podłużnej w pełnym brzmieniu:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach

 

§ 14

Statut Ośrodka wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez organizatora. W tym samym dniu traci moc statut dotychczasowy.

 

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika