Get Adobe Flash player

Wyjątkowa XIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

25 września 2019 r. odbyła się XIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach. Wyjątkowym wydarzeniem podczas tego spotkania było podziękowanie sołtysom pełniącym funkcję w kadencji 2015 - 2019, a byli to:

Stanisław Peszel, który sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej Pisarzowic oraz Sołtysa wsi Pisarzowice przez 35 lat - od roku 1984 do 2019. Ponadto przez pięć kadencji był członkiem Rady Miejskiej w Wilamowicach, w tym przez trzy kadencje był jej Wiceprzewodniczącym, a w roku 2010 Przewodniczącym.

Tadeusz Dziubek, który otrzymał podziękowanie za wieloletnią społeczną służbę Sołtysa wsi Zasole Bielańskie oraz za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności, którą sprawował w latach 1993 - 2019.

Wiesław Jarosz, który otrzymał podziękowanie za wieloletnią społeczną służbę Sołtysa wsi Hecznarowice oraz za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności, którą sprawował w latach 2011 - 2019.

Z rąk burmistrza Wilamowic Mariana Treli, zastępcy burmistrza Stanisława Gawlika i przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławy Kudłacik otrzymali oni pamiątkowe puchary wraz z podziękowaniami i upominkiem kwiatowym.

 

Po przeprowadzeniu punktów wynikających z porządku obrad wszyscy zebrani udali się na objazd po inwestycjach zrealizowanych i będących w trakcie realizacji w gminie Wilamowice.

Objazd rozpoczęto od ukończonej budowy placu zabaw dla dzieci w Pisarzowicach przy ul. Sportowej 1, gdzie zakres prac obejmował przygotowanie terenu, ułożenie nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury i siłowni zewnętrznej. Wartość tej inwestycji to 256 000,00 zł.

Następnie udali się do nowego oddziału przedszkola w Pisarzowicach, który mieści się w budynku LKS „Pionier” Pisarzowice. Zadanie pod nazwą „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Ludowego Klubu Sportowego w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach” obejmowało szereg prac, które zapewnią dzieciom całkowity komfort zabawy i nauki. Wartość zadania obejmowała 527 377,14 zł.

Kolejnym punktem była jedna z największych inwestycji w gminie – Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach. Obecnie realizowane jest zadanie pod nazwą „Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach – kontynuacja prac instalacyjno-modernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców” opiewa na wartość 2.194.679,63 zł, którą współfinansuje Ministerstwo Kultury kwotą w wysokości 220 000,00 zł. Termin wykonania prac ustalony został na 15 czerwca 2020 r. W zakres prac wchodzą prace budowlane jednego z segmentu WDK, prace dotyczące dostosowania pomieszczeń do warunków p. poż, instalacje sanitarne i elektryczne oraz roboty wykończeniowe dotyczące całego obiektu.

Warto zaznaczyć, że 30 marca 2019 roku zakończono prace związane z realizacją jednego z etapów rozbudowy i modernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. Dotyczył on wykonania nowej elewacji budynku wraz z ociepleniem, instalacją odgromową, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz podjazdami zewnętrznymi dla inwalidów. Gdzie wartość zadania wynosiła 489 199,64 zł.

W Pisarzowicach także zakończono zadanie „Przebudowa dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej”. Zebrani obejrzeli inwestycję, która swoim zakresem obejmowała przebudowę istniejącego mostu na potoku Pisarzówka oraz drogi - ul. Pańskiej w Pisarzowicach oraz przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu istniejącej jezdni budowie ciągu pieszo-rowerowego, umocnienia skarp potoku oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie to ukończono w listopadzie 2018 r. a jego wartość to 2.318.852,24 zł, dofinansowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 491 868,00 zł.

Następnie udali się do Starej Wsi gdzie znajduje się wybudowany już plac zabaw dla dzieci. Inwestycja polegała na wykonaniu placu zabaw przy ul. Starowiejskich, zakres prac obejmował odwodnienie terenu, wykonanie sztucznej nawierzchni pod plac zabaw, montaż certyfikowanych urządzeń placu zabaw oraz ogrodzenie całości terenu. Wartość zadania to 287 780,95 zł.

W Gminie Wilamowice powstanie także pierwsze boisko ze sztuczną nawierzchnią spełniającą rygorystyczne wymagania FIFA Quality Pro. Zadanie pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś” będzie obejmowało wykonanie boiska o wymiarach 45m x 90m wraz z piłkochwytami, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu wokół istniejącej estrady w Starej Wsi oraz łączką treningową za boiskiem. Całość terenu zostanie odwodniona drenażem powierzchniowym zapewniając wysoki komfort użytkowania. W ramach tego zadania wykonana zostanie również nowa stalowa kładka na potoku Starowiejskim służąca przede wszystkim młodzieży szkolnej. Dodatkowo w rejonie budowanej przeprawy zostanie wykonane umocnienie dna potoku koszami gabionowymi oraz skarp płytami ażurowymi. Planowany termin oddania do użytku całości zadania nastąpi końcem jesieni tego roku. Koszt inwestycji to 1,65 mln zł, z czego 80% stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa.

W Dankowicach zebrani zatrzymali się, by zobaczyć efekty działań związanych z przebudową drogi gminnej ul. Aleja Młyńska. Droga realizowana jest w ramach środków Budżetu Państwa, a jej koszt po przetargu to 1 878 250,75 zł. Termin realizacji I etapu ustalony jest na 20 grudnia 2019 r.

W Dankowicach również realizowana jest obecnie budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach” – jest to zadanie wieloletnie. Projektowana sala będzie posiadała 2 kondygnacje. Na parterze znajdą się: sala gimnastyczna, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego, toalety, pokój instruktorów, węzły sanitarne, pom. gospodarcze, szatnie oraz klatka schodowa. Na piętrze poza klatką schodową i komunikacją znajdą się sale tematyczna i rytmiki, magazyn sprzętu oraz węzły sanitarne. Aktualnie budowa jest w fazie surowym zamkniętym, w maju zostały zakończone prace dekarskie oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w czerwcu zakończono prace związane z sufitami nad całą salą gimnastyczną, instalacjami elektrycznymi oraz wod-kan. W najbliższym czasie planowane są roboty wykończeniowe takie jak tynki, posadzki oraz elewacja budynku. Wartość prac to 4 888 851,00 zł współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą w wysokości 1 576 400,00 zł.

Ostatnim punktem objazdu była oczyszczalnia ścieków w Zasolu Bielańskim. Jest to największa w Gminie inwestycja. Realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” potrwa do 29 lutego 2020 r. Jej celem jest spełnienie przez aglomerację Zasole Bielańskie wymagań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie wyposażenia w zbiorcze systemy zbierania ścieków, spełnienia przez oczyszczalnię standardów oczyszczania ścieków oraz zapewnienia wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji Zasole Bielańskie. Wartość zadania to 22 331 443,76 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 to 8 235 296,91 zł, a dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opiewa na kwotę 7 600 000,00 zł.

AK


Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika