Get Adobe Flash player

Wystąpienie Burmistrza Mariana Treli na Zamku w Pszczynie

Wersja do wydruku
Burmistrz Marian Trela omawia program renowacji kapliczek  w Gminie-Wilamowice

W dniach 5–6 października w Muzeum Zamkowym w Pszczynie odbyło się seminarium naukowe zatytułowane „Muzeum w Otoczeniu” dotyczące głównych kierunków zarządzania w muzeum. Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Forum Muzeów, Domów Historycznych, Stowarzyszenie Genius Loci, Akademia Muzeum i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Inspiracją spotkania były regulacje zawarte w Rezolucji nr 1 ICOM (The International Council of Museums) Odpowiedzialność muzeów za pejzaż, przyjętej przez Zgromadzenie Generalne ICOM w Mediolanie 9 lipca 2016 roku.

W Stajniach Książęcych pszczyńskiego muzeum spotkali się muzealnicy, konserwatorzy i samorządowcy. Byli wśród nich dyrektorzy muzeów zamkowych: Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wit Karol Wojtowicz – Dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie, Rafał Wiernicki – Prezes Zamku w Książu oraz gospodarz seminarium Maciej Kluss – Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, a także Waldemar Rataj ze Stowarzyszenia Genius Loci działającego na rzecz zachowania cennych krajobrazów kulturowych miast, wsi i miasteczek. Środowisko konserwatorów reprezentowali: Maria Bachniak – Miejski Konserwator Zabytków w Tychach, Andrzej Gortel – Miejski Konserwator Zabytków w Mikołowie i Jan Gałaszek – Kierownik Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum w Pszczynie. W gronie uczestników znaleźli się także: Przemysław Smyczek – Dyrektor Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Paweł Sadza – Starosta Pszczyński, Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny, Anna Krzysztolik – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Pszczyna, Marian Trela – Burmistrz Wilamowic, Bożena Sobocińska – Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice oraz Beata Nycz – pedagog i społecznik z Gminy Wilamowice.
Pierwszy dzień spotkania wypełnił Spacer Edukacyjny – Dziedzictwo Pszczyny, w czasie którego jego uczestnicy zwiedzili Stare Miasto, Paleję, Ludwikówkę, Pałac Myśliwski Promnice, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych i Pałac Bażantarnię. W drugim dniu w Muzeum Zamkowym w Pszczynie Dyrektor Maciej Kluss powitał gości tej części Seminarium i dokonał otwarcia Sesji. Moderatorem obrad został Dyrektor Paweł Jaskanis, który po przedstawieniu komentarza do Deklaracji Mediolańskiej oddał głos prelegentom. Omawiali oni zagadnienia związane z poszerzeniem misji muzeów poprzez objęcie opieką otoczenia i oddziaływanie na tę przestrzeń. Podkreślali przy tym rolę samorządu terytorialnego w ochronie zabytków i wartości kulturowych oraz zwracali uwagę na potrzebę współpracy między instytucjami kultury i administracją publiczną.
Zamykające cykl referatów wystąpienie Burmistrza Mariana Treli połączone z prezentacją multimedialną poświęcone zostało realizowanemu przez Urząd Gminy Wilamowice programowi ratowania zabytków małej architektury sakralnej. Jego temat – „Kapliczki. Ocalić od zapomnienia i przywrócić pokoleniowej pamięci” – znakomicie korespondował z przedstawionymi wcześniej trudnościami, na jakie napotykają pasjonaci historii lokalnej chcący ratować niszczejące obiekty. Odnosząc się do przedstawionego materiału, Waldemar Rataj stwierdził, że jeżeli potraktować samorząd jako wspólnotę, można wiele zdziałać nawet niewielkimi środkami. Działania samorządowców, instytucji kultury i społeczników na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości mieszkańców Gminy Wilamowice spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Szkoda, że nikt nie potrafił wykazać się znajomością języka wilamowskiego.
W dyskusji i podsumowaniu zwrócono uwagę na bogactwo wątków i inspiracji związanych z rozwijającą się ideą „muzeum rozszerzonego”, które swoją kreacją wpływa na całe otoczenie nie tylko w wymiarze kulturalnym, ale także społeczno-gospodarczym. Jej upowszechnienie wymaga wielkiej pracy na rzecz zrozumienia przez system administracji państwa, samorządów terytorialnych oraz polityków i innych decydentów nowej roli, jaką te instytucje mogą z sukcesem pełnić w ochronie dziedzictwa kultury, natury i uczestnictwie w działalności społecznej. Muzea są bowiem najważniejszymi instytucjami opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym, wyspecjalizowanymi w przekazywaniu wzorów kultury oraz edukacji społecznej. I dotyczy to nie tylko dużych placówek o uznanym już dorobku. Dlatego dziwi brak zrozumienia dla idei tworzenia nowych placówek w małych ośrodkach, jak chociażby w Wilamowicach. Wszak żeby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, musimy spojrzeć w przeszłość – do muzeów. Dziedzictwo buduje przyszłość! Podejmijmy dialog, który w perspektywie mógłby doprowadzić do stworzenia w naszej Gminie muzeum na miarę potrzeb.
Na koniec wypada podkreślić gościnność i profesjonalizm organizatorów w przygotowaniu tak znaczącego wydarzenia. Małgorzacie Wójcik – Kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum Zamkowego w Pszczynie udało się stworzyć ciepłą atmosferę sprzyjającą wymianie myśli i doświadczeń w pracy dla dobra wspólnego. Gratulujemy i dziękujemy.

Beata Nycz


Dyrektor Maciej Kluss otwiera Sesję Seminarium


Burmistrz Marian Trela i Kierownik Bożena Sobocińska


Burmistrz Marian Trela w trakcie prezentacji


Samorządowcy, konserwatorzy i muzealnicy  uczestniczący w Seminarium​


Uczestnicy Seminarium Muzeum w Otoczeniu​


Uczestnicy spotkania w Stajniach Książęcych w Pszczynie


Dyrektor Przemysław Smyczek zabiera głos w dyskusji