Get Adobe Flash player

Projekt „Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE - partnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”

Wersja do wydruku

                                                             

Gmina Wilamowice pozyskała środki na zadanie pn. „Popularyzacja polityki pomocy imigrantom przez UE - partnerska kampania antyrasistowska i antyksenofobiczna”. Kolejny już projekt z programu „Europa dla Obywateli” został zrealizowany w dniach 1 - 4 czerwca 2017 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi w dziedzinie kultury, walka ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi, kryzysem migracyjnym oraz korzyści płynące z członkostwa w UE. Jednym z istotnych aspektów projektu była dyskusja dotycząca przyszłości UE, zarówno tych popierających UE jak i jej przeciwników. Projekt promował zatem społeczne poparcie dla polityki integracji społecznej w ramach UE, podkreślając zbiorową i indywidualną odpowiedzialność za walkę ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym. Idee te były podkreślane podczas działań w ramach imprezy kulturalnej “Śmiergusty 2017”. Działania podczas projektu promowały wspólne wartości europejskie - wolność, demokrację i poszanowanie praw człowieka, różnorodność kulturową, tolerancję oraz solidarność. Szczególną uwagę poświęcono imigrantom oraz osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną oraz poglądy. Grupą docelową, do której skierowany był projekt byli przedstawiciele:
-  instytucji kulturalnych i oświatowych,
- władz lokalnych,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Kampania informacyjna towarzyszyła wydarzeniu w gminach partnerskich. Projekt przyczyni się do upowszechnienia kampani informacyjnych związanych z metodami pomocy imigrantom oraz przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom.

Short description of the project:

The project aims will be promotion of equal opportunities for all, intercultural dialogue and future of the UE. Occasion to the meeting will be participating in regional fest “Śmiergusty 2017”. The project focus on fighting against xenophobia and racism, culture, the rights of EU citizens, citizens' participation in the democratic life of the EU. Education in our project is undoubtedly one of the priority areas for the campaign to promote tolerance. Education in our project will be intercultural. We will pay more attention to the history, geography and culture of immigrants' countries of origin. We would like to promote combating discrimination and equal opportunity for all the inhabitants of a country, irrespective of race, nationality, ethnic origin, religion or language. The result of the project will be anti-racist, xenophobic campaign, popularizing policy for immigrants conducted by the EU. At the end of the project we will sign the Agreement “Together against racism and xenophobia”.
The project involves extensive cooperation between all parties or groups that are interested and form a community in twin municipalities. Objectives of the project will be related to the debate on the future of Europe - learn about the rights and opportunities EU citizenship. We would like to talk about Brexit and consequences for us. We will meet also with the eurosceptics which we will try to convince to the idea of the EU. During the meeting there will be workshops, discussions, seminaries etc. Guests from abroad will get to know Polish culture and customs. One of the tasks of the project will be to encourage participation in social life, in particular to volunteer.

Partnerzy Projektu:
1. Grad Klanjec
2. Grad Zupanja
3. Mesto Rajecké Teplice
4. Mestsky urad Dolní Benesov
5. Obec Horna Suca

Program:

1 czerwca 2017
Warsztaty: metody przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji wobec imigrantów
Dyskusja: dyskryminacja bezpośrednia a dyskryminacja pośrednia  wobec imigrantów - jak dostrzec różnicę
Seminarium: rola i oddziaływanie kampanii przeciw homofobii
Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) – etap I (propozycje działań)
Wykład: osiągniecia kulturalne w naszych gminach dzięki wsparciu UE
- wieczór partnerski: uroczysta kolacja (kuchnia śląska), zabawa taneczna,
- wzrost wiedzy na temat form dyskryminacji,
- wzrost kompetencji w zakresie prowadzenia kampanii informacyjnych we współdziałaniu z innymi organizacjami,
- wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji,
- promocja dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.
Metoda badań - ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

2 czerwca 2017
Warsztaty: metody promowania zmiany nastawienia społecznego w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne
Dyskusja: dyskryminacja ze względu na religię lub wyznanie - piętno naszych czasów
Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) - etap II (zaprojektowanie działań)
Szkolenie: środki z funduszy UE
Dyskusja: przyszłość UE po Brexicie - jakie będą konsekwencje dla pozostałych członków UE
Oficjalne otwarcie festynu Śmiergusty 2017
- pobudzenie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w przeciwdziałaniu rasizmowi i dyskryminacji,
- wzmocnienie poczucia obywatelstwa UE poprzez promowanie wspólnych wartości,
- wzrost poparcia dla idei Zjednoczonej Europy,
- wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.
Metoda badań - ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

3 czerwca 2017
Prezentacja posiadanego sprzętu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie OSP Gminy Wilamowice
Debata: eurosceptycy - motywy opozycji sprzeciwiającej się integracji europejskiej
Warsztaty: opracowanie koncepcji informacyjnej kampanii (AAP-UE) – etap III (ewaluacja działań)
Dyskusja: imigracja wojenna - nowe wyzwanie dla UE
Dyskusja: każdy z nas może stać się imigrantem - zrozumienie położenia imigrantów
Śmiergusty 2017 - występy zespołów, chórów  i grup muzycznych także z zagranicznych gmin
- wzrost wiedzy na temat działań  UE w obszarze waliki z nasilającą się nienawiścią, nacjonalizmem i rasizmem,
- wzrost poparcia dla idei Zjednoczonej Europy,
- przygotowanie do odparcia argumentów eurosceptyków,
- wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.
Metoda badań - ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu

4 czerwca 2017
Dyskusja: rola UE w kształtowaniu antydyskryminacyjnej świadomości młodzieży
Spotkanie z lokalnymi artystami i twórcami, dyskusja - stop mowie nienawiści
Warsztaty: Edukacja antydyskryminacyjna - rozwój praktycznych umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji
Spotkanie z NGO, dyskusja: rola NGO w krzewieniu zrozumienia i tolerancji
Podpisanie porozumienia Razem przeciw rasizmowi i ksenofobii
- wzrost poparcia dla NGO działających w obszarze uprzedzeń rasowych i dyskryminacji,
- zwiększenie wiedzy uczestników projektu w zakresie form wsparcia osób i grup defaworyzowanych w taki sposób, by na równi z innymi mogły funkcjonować w społeczeństwie,
- wzrost zrozumienia i poparcia polityki UE wobec imigrantów.
Metoda badań – ankieta przed działaniem i ankieta po działaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z realizacji projektu:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje prasowe:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia:

http://mgok.wilamowice.pl/tresc/wilamowskie-miergusty-2017-sobota-03062017-r

http://mgok.wilamowice.pl/tresc/wilamowskie-miergusty-2017-niedziela-04062017-r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porozumienie:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o projekcie na stronach miast partnerskich:

http://www.dolnibenesov.cz/realizace-projektu-polsko-ceska-spoluprace-europe-for-citizens/

http://rajecke-teplice.info/article/default/2182

http://www.klanjec.hr/europa-za-gradane-europa-for-citizens/

http://zupanja.hr/2017/06/23/informacja-o-projekcie-na-strone-mgok-i-do-gazety/

http://www.hornasuca.sk/news/view/250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do UE"

Galeria MGOK

Europa dla Obywateli

Projekty unijne

Projekty MKiDzN

Wilamowice i Okolice

Kontakt MGOK

 

Nazwa użytkownika